Texty

Nový stavební zákon zrychlí stavební řízení

Minulý týden Poslanecká sněmovna ve vzácné shodě koalice s opozicí přijala dlouho očekávanou novelu stavebního zákona. Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejdéle trvajícím a nejsložitějším stavebním řízením na světě. Poslední žebříček vydaný Světovou bankou ji přisoudil dokonce až 157. místo. Nově přijaté změny by měly řízení výrazně urychlit a vrátit Česko na úroveň vyspělých evropských států.

Původní novelu stavebního zákona protlačila již v minulém volební období předchozí vláda. Po nástupu vlády Petra Fialy však došlo k jejímu zrušení, neboť přijatá podoba novely počítala se vznikem „superúřadu“ v podobě Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených krajských poboček. Novela by tak v podstatě vyňala stavební řízení z rukou měst a obcí a předala by jej státu. V nyní schváleném zákoně žádná taková nová soustava zřizována není.

Zachováno zůstane všech 694 současných stavebních úřadů v jednotlivých obcích. Je ale možné, že po dohodě s obcemi ještě dojde k jejich redukci, a to v případech, kdy by úřad nebyl vytěžován a přestal by být efektivní. Vznikne však nový Dopravní a energetický úřad přímo podřízený Ministerstvu dopravy, který bude řešit složitější dopravní a energetické stavby s nadregionálním přesahem.

Základem nové úpravy, který celou novelu prostupuje, je důraz na důkladnou, komplexní a především funkční digitalizaci. Ta umožní všem stranám přístup k potřebným elektronickým nástrojům v co nejkratším možném čase. Nový stavební zákon tak počítá s plnou digitalizací jednotlivých správních procesů. Systémová digitalizace by měla řízení nejen urychlit, ale zároveň umožnit na jednom místě uceleně hlídat zákonem stanovené lhůty.

Nové znění stavebního zákona rovněž legalizuje některé černé stavby, jako jsou různé zahradní kůlny, u nichž lze očekávat splnění podmínek. Aby toto bylo možné, musí být stavba především v souladu s územním plánem obce a veřejným zájmem.

V kontextu nového stavebního zákona je ovšem třeba také zmínit vládní podobu zákona o jednotném stanovisku. Nový zákon spojí povolovací podklady a ušetří čas. Jedno závazné stanovisko nahradí více stanovisek od různých orgánů. Jednotné závazné stanovisko tak v sobě bude nově zahrnovat posouzení vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona i podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bude vydáváno místo jednotlivých stanovisek dotčených orgánů. Nahradit tak půjde stanoviska na úseku odpadů, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesů, vod, ovzduší a další.

Žadatel o stavební povolení tak už nebude sám zjišťovat stanoviska dotčených úřadů. Stanovisko za něj zajistí stavební úřad na základě podané žádosti. Stavebník by tak měl duchu hesla „úřady mají obíhat papíry, ne lidé“ na jednom místě získat veškerá potřebná razítka a povolení. 

Systémové změny by tak spolu ve vzájemné provázanosti měly přinést tolik očekávané zjednodušení stavebního řízení a především umožnit zrychlení výstavby, tolik potřebné pro možnost výstavy na trhu nedostávajících se bytů. Skvělou zprávou je, že vláda Petra Fialy úspěšně prosadila tento záměr a posouvá tak dále jeden ze svých klíčových volebních slibů. Na tomto místě je třeba ocenit práci poslance Občanské demokratické strany Jiřího Havránka, jenž u daného zákona o jednotném stanovisku působil jako zpravodaj v rámci výboru pro veřejnou správu.


Staněk Martin

Martin Staněk

analytik
štítky: #