O nás

Pravý břeh je think-tank, jehož cílem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu.

Název Pravý břeh odkazuje na principiální opozici k pověstnému levému břehu pařížské Seiny, který je odedávna symbolem společenské a politické moci evropských levicových intelektuálů. Tato opozice je stále aktuální.

Prosazujeme politiku, která je skutečným střetem idejí, která umožňuje nenásilné a evoluční prosazování hodnot ve společnosti. Těmito hodnotami jsou pro nás nejen svoboda a spravedlnost, ale i osobní zodpovědnost a úcta k tradici. Jsme přesvědčeni, že chceme-li tyto hodnoty zachovat, liberální politické svobody a tradiční politické instituce nemají alternativu. Znepokojuje nás, jak často se setkáváme se zpochybňováním liberální demokracie či západní orientace České republiky.

Ústředním principem každé odpovědné pravicové politiky by měl být uvnitř malý, ale navenek silný a sebevědomý stát. Skutečná pravicová politika musí usilovat o to, aby člověk znovu přijal odpovědnost za svůj osud, za životy svých nejbližších, aby se nebál podstoupit přiměřenou míru rizika. Nejen v zájmu vlastní existence a zabezpečení své rodiny, ale i v zájmu udržení svobodné a důstojné podoby státu a společnosti, v níž je mu dáno žít. Odmítáme nejen nejrůznější nezodpovědné levicové recepty na štěstí, ale také bezhodnotovou politiku založenou na populismu středu a politickém marketingu.

 

ENG:

Pravý břeh is a think-tank whose aim is to open up, reflect on and elaborate the topics of modern right-wing politics and to strive for its ideological renewal.

The name Pravý břeh (Right Bank) refers to the principled opposition to the left bank of the Seine river in Paris, which has always been a symbol of the social and political power of European leftist intellectuals. This opposition is still relevant today.

We are advocating a politics that is a genuine clash of ideas, which allows for the non-violent and evolutionary assertion of values in society. For us, these values are not only freedom and justice, but also personal responsibility and respect for tradition. We are convinced that if we want to preserve these values, liberal political freedoms and traditional political institutions have no alternative. We are concerned about how often we see liberal democracy or the Western orientation of the Czech Republic questioned.

The central principle of any responsible right-wing politics should be a small but outwardly strong and self-confident state. A genuine right-wing politics must seek to ensure that people once again take responsibility for their own destiny, and that they are not afraid to take a reasonable degree of risk. Not only for the sake of their own existence and the security of their families, but also for the sake of maintaining the free and dignified state and society in which they are destined to live. We reject not only the various irresponsible left-wing recipes for happiness, but also value-free politics based on centrist populism and political marketing.